Przy okazji moich zabaw ze Swingiem – krótko o tym jak ulepszyć JTable.

Mamy sobie JTable taką:

przed

A będziemy chcieli taką:

po1

Wzbogacimy więc naszą tabelkę o bardzo ładne oznaczenie numerów wierszy, oraz kolorowanie co drugiego rekordu.

Zabieg pierwszy: kolorowanie co drugiego wiersza

Aby używać warunkowego kolorowania wierszy, musimy wskazać naszej tabelce, by wykorzystała obiekt klasy pochodnej od DefaultTableCellRenderer, np. takiej:

class ColorCellRenderer extends DefaultTableCellRenderer {
 
  @Override
  public Component getTableCellRendererComponent( JTable table, Object val, boolean selected, boolean focused, int row, int col ) {
    Component comp = super.getTableCellRendererComponent( table, val, selected, focused, row, col );
    if( selected == false ) {
      if( ( row % 2 ) == 1 ) {
        comp.setBackground( color );
      }
      else {
        comp.setBackground( null );
      }
    }
    return comp;
  }
}

Zabieg drugi: numeracja wierszy

Na forum Suna znalazłem b. stary, ale nadal ciekawy przykład rozwiązania tego problemu. Budujemy klasę LineNumberTable, która dziedziczy po JTable:

public class LineNumberTable extends JTable {
  private JTable mainTable;
 
  public LineNumberTable( JTable table ) {
    super();
    mainTable = table;
    setAutoCreateColumnsFromModel( false );
    setModel( mainTable.getModel() );
    setSelectionModel( mainTable.getSelectionModel() );
    setAutoscrolls( false );
 
    addColumn( new TableColumn() );
    getColumnModel().getColumn( 0 ).setCellRenderer( mainTable.getTableHeader().getDefaultRenderer() );
    getColumnModel().getColumn( 0 ).setPreferredWidth( 30 );
    setPreferredScrollableViewportSize( getPreferredSize() );
  }
 
  @Override
  public boolean isCellEditable( int row, int column ) {
    return false;
  }
 
  @Override
  public Object getValueAt( int row, int column ) {
    return new Integer( row + 1 );
  }
 
  @Override
  public int getRowHeight( int row ) {
    return mainTable.getRowHeight();
  }
}

OK, teraz wystarczy wykorzystać utworzone klasy w naszej JTable:

  public MyPanel() {
    initComponents();
    // wskazujemy nowy renderer, dla obiektów wszystkich typów naszej tabelki
    jTable1.setDefaultRenderer( Object.class, new ColorCellRenderer() );
    // scrollPane, którym mamy osadzoną tabelę dekorujemy oznaczeniem numerów wierszy
    jScrollPane1.setRowHeaderView( new LineNumberTable( jTable1 ) );
  }

Gotowe. Prawda, że ładniej?